La LISMI (Llei d’integració social del minusvàlid)

La Fundació Humanitària Dr. Trueta, com a titular d’un Centre Especial de Treball destinat a persones amb disminució derivada de malaltia mental, pot oferir a les empreses la possibilitat d’acollir-se a les mesures alternatives que preveu la LISMI.

Objectius i alternatives de la LISMI
La LISMI pretén garantir la integració de les persones discapacitades en diferents àmbits de la societat. En el de l’ocupació, l’objectiu és promoure la incorporació d‘aquests col·lectius en el mercat de treball ordinari.

En l’aricle 38.1 d’aquesta normativa s’estableix l’obligació de les empreses de més de 50 treballadors indefinits a contractar un nombre de discapacitats que no sigui inferior al 2% de la plantilla. D’altra banda, el RD 364/2005 introdueix altres possibilitats a les quals poden acollir-se aquelles empreses que, pels motius previstos per llei, no puguin complir amb aquesta quota de contractació directa, com són les anomenades mesures alternatives.

Cal assenyalar que aquestes mesures són considerades excepcionals, és a dir que per adoptar-les és necessari que les empreses acreditin la impossibilitat de contractar el nombre de persones discapacitades al qual obliga la llei, per algun dels motius següents:

  • Els serveis públics d’ocupació o les empreses de col·locació no poden atendre la demanda de l’empresa. És a dir, que no hi hagi persones discapacitades interessades en l’oferta o en cas d’haver-les no estiguin interessades en les condicions de treball que s’ofereixen.
  • L’empresa acredita davant l’Administració dificultats de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic per incorporar persones amb discapacitats en les seves plantilles.

Aquesta declaració d’excepcionalitat tindrà una validesa de 3 anys, després d’aquest període serà necessari sol·licitar una nova declaració d’excepcionalitat.
Les mesures alternatives que les empreses amb declaració d’excepcionalitat podran aplicar per tal de complir l’obligació de reserva d’ocupació en favor de les persones discapcitades són:

  • Mesura 1 : Signar un contracte amb un CET o amb un treballador autònom amb discapacitat, per al subministrament de béns.
  • Mesura 2 : Signar un contracte amb un CET o amb un treballador autònom amb discapacitat, per a la prestació de serveis.
  • Mesura 3 : Constituir un enclavament laboral, prèvia subscripció del corresponent contracte amb un centre especial de treball. En aquests 3 casos, l’import anual ha de ser 3 vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) per cada treballador discapacitat que s’hagi deixat de contractar.
  • Mesura 4 : Realitzar una donació o una acció de patrocini, de caràcter econòmic, amb una entitat, fundació o associació declarada d’utilitat pública, que tingui entre els seus objectius, la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació per a persones discapacitades.

En aquest cas, l’import anual haurà de ser, al menys, 1,5 vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), per cada treballador discapacitat que s’hagi deixat de contractar.

Beneficis fiscals
D’acord amb l’article 20.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre (BOE 307, 24 de desembre 2002) de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge:

  • La realització de donacions a favor d’entitats sense ànim de lucre, donen dret a deduir de la quota íntegra de l’impost de societats, el 35% de la base de deducció.
  • La realització de donacions a favor d’entitats sense ànim de lucre, donen dret a deduir de la quota íntegra de l’impost de la renda de les persones físiques, el 25% de la base de la deducció.

Més serveis a empreses de la Trueta

Demanar informació

Nom (obligatori)

email (obligatori)

Missatge

Copia el codi que apareix
captcha

He llegit i accepto les condicions d'ús de la web.